Hướng dẫn tra cliptest

KIỂM TRA CLIP TEST SÁO TRÚC BÙI GIA 

Các bạn có thể kiểm tra cliptest trên Youtube theo mẫu:

  • Với dòng VS: “<Tone sáo> <Mã code trên tem cây sáo> <Test Sáo Bùi Gia>”
  • Với Beginner:  “<BGN> < Mã code trên tem cây sáo> <Test Sáo Bùi Gia>”
  • Ví dụ: “C5 20220 Test Sáo Bùi Gia”Hoặc “BGN 00588 Test Sáo Bùi Gia”

Cliptest sẽ được Bùi Gia đăng công khai trên youtube và giữ lại 3 tháng trong kho sáo tính từ ngày gửi hàng đi. Bởi vậy nếu bạn không tìm được cliptest của mình, hãy liên hệ ngay Sáo Trúc Bùi Gia trong thời gian 3 tháng kể từ ngày gửi hàng nhé.