Cảm Âm Chiếc Áo Bà Ba_ Sáo D5 (Bản Chuẩn)

Cảm Âm Chiếc Áo Bà Ba_ Sáo D5 (Bản Chuẩn)

 

Son2 Son2 Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Sib Đô2 Rê2 Son

La Đô2 La Son Fa Son Rê Đô2 Sib Son Sib

Son2 Son2 Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Sib Đô2 Rê2 Son

Rê La Son La Đô2 Rê2 Rê Son Fa Son

 

Son2 Son2 Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Sib Đô2 Rê2 Son

La Đô2 La Son Fa Son Rê Đô2 Sib Son Sib

Son2 Son2 Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Sib Đô2 Rê2 Son

Rê La Son La Đô2 Rê2 Đô2 Sib Rê Rê Son

 

Điệp khúc:

Rê2 La2 Son2 Fa2 Fa2 Fa2 Rê2 Son2 Fa2 Rê2

Rê2 La2 Son2 Fa2 Fa2 Fa2 Son2 Fa2 Rê2 Fa2 Son2

Rê2 La2 Son2 Fa2 Fa2 Fa2 Rê2 Son2 Fa2 Rê

Rê2 La2 Son2 Fa2 Son2 Rê2 Sib Đô2 Rê2 Son2

Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Rê2 Son2 Sib Đô2 Rê2

La La La La Đô2 Rê2 Rê La, Đô2 Rê2 Rê2 Rê Son

 

Son2 Son2 Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Sib Đô2 Rê2 Son

La Đô2 La Son Fa Son Rê Đô2 Sib Son Sib

Son2 Son2 Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Sib Đô2 Rê2 Son

Rê La Son La Đô2 Rê2 Đô2 Sib Rê Rê Son

Facebook Comments

Bài Viết Liên Quan