Cảm âm: Lạy Phật Quan Âm_ Sáo C5 (Bản Chuẩn)

Cảm Âm: Lạy Phật Quan Âm_ Sáo C5 (Bản Chuẩn)

Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 La, La Son Mi La Son2 Mi2 Rê2 Mi2

Đô2 Mi2 Son2 Son2, Đô2 Son2 Son2 La2 Mi2 Rê2

Rê2 Đô2 La Mi2 Đô2 Rê2 Rê2

Đô2 Rê2 Đô2 Mi2 Đô2 Son2 Son2

Son2 Son2 La2 Rê2 Đô2 Đô2 Rê2 Mi2 Si Mi Si Son La La

La2 Son2 La2, Đô3 Son2 La2 Mi2 Son2 Rê2 La La Rê2 Mi2 Son2 Mi2

Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 Mi2 Đô2 La, Si Son La Si Rê Si La Mi

Si Rê2 Mi2 Si Mi2 Rê2 Mi2 Si Mi Si Rê2 Mi2 La

Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 La, La Son Mi La Son2 Mi2 Rê2 Mi2

Đô2 Mi2 Son2 Son2, Đô2 Son2 Son2 La2 Mi2 Rê2

Rê2 Đô2 La Mi2 Đô2 Rê2 Rê2, Rê2 Đô2 La Mi2 Đô2 Son2 Son2

Son2 Son2 La2 Mi2 Rê2 Rê2, Đô2 Rê2 Rê2 Mi2 Si Mi Son La La

Facebook Comments

Bài Viết Liên Quan