Cảm âm Nắng Ấm Quê Hương_ Sáo B4 (Bản chuẩn)

Nắng Ấm Quê Hương (Sáo B4)

Son Sib Son Son Rê Rê Son Sib

Rê2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Sib Son Sib Đô2 Rê2

Rê2 Đô2 Sib Đô2 Rê2 Son, Son Rê Son Son Sib

Son Đô Rê Son Đô, Rê Son Sib La La

Si2 Rê Son Son Si2, Son Đô2 Đô2 Đô2 Son

Fa2 Son Fa2 Rê2 Rê2, Fa2 Rê2 Fa2, Fa2 Rê2 Fa2 Son2 Son2

 

Mib2 Mib2 Mib2 Rê2 Đô2, Son Đô2 Đô2 Đô2 Rê2

La La, La Rê2, Rê La Đô2 Rê La

Rê2 Rê2 Rê2 Rê2 Rê2, Đô2 Đô2 Sib Son Sib Đô2 Son

Son Son Rê Rê Sib, La La La Đô2 Rê2 Rê2

Rê2 La Rê2 Rê2 Fa2 Rê2. Đô2 Đô2 Son Sib Đô2 Son

Rê Rê Rê La La, Son Rê2 Rê2, Đô2 Son2 Son2

 

Son2 Son2 Rê2 Fa2 Rê2

Đô2 Đô2 Fa2, Đô2 Đô2 Rê2

Đô2 Đô2 Fa2 Đô2 Rê2 Rê2

Sib Sib La Son Son, La La Son Rê Rê

Đô Rê La La La, La Đô2 Fa La Đô2 Rê2

Fa Son Son Son, La Đô2 Fa La Rê2

Fa Son Son Son

Facebook Comments

Bài Viết Liên Quan